polar vortex (symphony no. 1)

instruments symphony orchestra – 2*22*2* 4231 13 11, str.

commissioner Kungliga Musikaliska Akademien as a gift to 

Gävle, Helsingborg and Norrköping Symphony Orchestras 

as part of their centennial anniversaries 2012.

 

year of production 2014/17

 

dedication Maestro Leif Segerstam

 

movements  
1. Frozen City; 
2. Northern Lights (Intermezzo) 
3. Volcanic Eruption (Finale)

 

duration 25’   

 

first performance 
November 14th 2014,

Konserthuset Gävle
Gävle Symphony Orchestra
Leif Segerstam, conductor

 

publisher

  

Video clip from the rehearsal before the world premiere of Polar Vortex with Gävle Symphony Orchestra and Leif Segerstam, the symphony’s dedicatee.

verkkommentarer

 

Polar Vortex eller polära virvlar orsakar dramatiska väderförhållanden, som till exempel 50 graders köld i USA för något år sedan, vulkaniska eller meteoritiska utbrott, extrem värme, kyla eller stormar. 

Det är en klanglig resa i tre satser om väderförhållanden jorden runt och 

inte tänkt som programmusik utan att det är ”musik med inre bilder”.

Den första satsen ”Frozen City” beskrivs som en stad i total förfrysning och en massa snö runt omkring där solen lyser starkt igenom fönster. Då och då hör man vindar som passerar förbi.

Den andra satsen ”Northern Lights” har en norrskensliknande skimmer över orkestersatsen med hjälp av övertonsslingor i ett meditativt tillstånd. Värmen stiger, lavan flyter upp under landskapet i partituret står det tydligt ”like a lava activity” och all is börjar smälta.

Den tredje satsen ”Volcanic Eruption” (Finale) är en rituell dans med passion och hedniska riter. Man hör riffar från slagverket som dundrar på i partituret ”Like a pagan dance!” (som en hednisk dans). 

Vissa element från tidigare satser dyker upp, det hela spinns vidare till en färgsprakande final.

Benjamin Staern

 

work comments

 

Polar Vortex or polar vortices cause dramatic weather events, such as 50 degrees below zero in the US a few years ago, volcanic or meteor outbursts, extreme heat, cold or storms. It is a tonal journey in three sets of weather conditions around the world and are not intended as program music, but that it is ”music with inner images.” 

The first movement ”Frozen City” is described as a city in total frostbite and a lot of snow around it where the sun shines brightly through the window. Now and then we hear the winds that pass by. 

The second movement ”Northern Lights” has an aurora-like shimmer of the orchestral part using harmonic loops in a meditative state. The heat rises, lava flows up over the landscape in the score it says clearly ”like a lava activity” and all the ice begins to melt. 

The third movement ”Volcanic Eruption” (Finale) is a ritual dance with passion and pagan rites. 
One hears riffs from percussion that thunders on in the score ”Like a pagan dance!”. Some elements from previous movements show up, the whole thing spins further to a colourful finale.

Benjamin Staern

reviews:

 

About Symphony no. 1 – Polar Vortex.

Gävle Symfoniorkester

Leif Segerstam, conductor

Gävle Konserthus

[…] ”Symfonin skrevs på beställning som en present till Gävlesymfonikerna när de fyllde 100 och fick här sitt uruppförande. Staern låter kvicksilvret falla ner mot arktisk kyla och vindarna piska oss i ansiktet. Musiken lever och pulserar.

Mer melodiösa inslag bryts mot tunga riff som hämtade från AC/DC eller Iron Maiden. Det är omöjligt att inte gripas, att svepas med. De tre slagverkarna jobbar intensivt. Byter plats, använder en hel arsenal av slaginstrument. Skapar ljudbilder, atmosfär. Det här är lekfullt, roligt, vackert. En present att vårda och som gärna får spelas fler gånger.
Leif Segerstam och orkestern tackas med stående ovationer och inropningar. En fanfar för dirigenten. Men till kvällens stora ess, Segerstam och Sibelius, kan vi lägga till ännu ett – Staern.” […]

”The symphony was commissioned as a gift to the Gävle Symphony’s centennial anniversary and received its world premiere performance. Staern lets the mercury fall down towards arctic chill and the whipping winds in the face. The music is vivid and pulsating. More melodious element is broken off with heavy riffs as derived from AC/DC or Iron Maiden. It’s impossible not to be gripped nor swept away. The three percussionists works intensely. Swapping positions that uses a whole array of percussion instruments. Creating sound canvases, atmosphere. It is playful, funny and beautiful. A present to preserve and to receive further performances. Leif Segerstam and the orchestra are being thanked with standing ovations and bravo calls. A fanfare for the conductor. But for the biggest aces of the evening, Segerstam and Sibelius, we could add another one – Staern.”
Lars Westin, Arbetarbladet

 

[…] ”Benjamin Staerns Polar Vortex för oss sedan upp på global nivå och släpper lös extremväder från frostigt isklirrande poler. Snart vrider sig klangerna och de polära virvlarna blir tydliga, metalliska klanger stiger, sprakar, det är mycket celesta och slagverk, här finns riff och rytmer som hämtade från hårdrock och jazz, vackra och lekfulla melodier, det är dramatiskt och drömskt som när stora skeenden betraktas på avstånd och suggererar fram en rent oceanisk livskänsla. Ett typiskt Staernskt verk, färgssprakande och positivt händelserikt, en fin present till hundraårsjubilerande orkestrar.” […] 

 

”Benjamin Staern’s Polar Vortex brings us into a global level and unleashes extreme weather conditions in a frosty ice-piercing poles. The sounds are turning around and the polar vortices becomes clear, metallic sounds are rising, bursting, there is a lot of celesta and percussion, there are riffs and rhythms that are picked up from hard-rock and jazz, beautiful and playful melodies, it is dramatic and dreamish as when big sequences are thought up in a distance and suggesting a pure oceanic life-esteem. A typical Staernian work, colourful and positively eventful, a gorgeous present for the centennial orchestras.

Camilla Dal, Gefle Dagblad.

 

 

Helsingborgs Symfoniorkester

Stefan Solyom, conductor

Helsingborgs Konserthus

[…] ”Det blev stående ovationer för tonsättaren när det andra uppförandet av Benjamin Staerns ”Polar Vortex” ägde rum i söndags i Helsingborgs konserthus med Stefan Solyom som dirigent – uruppförandet ägde rum i Gävle för några månader sedan med Leif Segerstam på pulten.

Med ”Polar Vortex” tar Benjamin Staern steget till det stora symfoniformatet, så krävande men också så fullt av möjligheter. Och det är en gedigen – och mycket spektakulär – produkt han lägger fram i sin första symfoni. Om man jämför med hans Konsert för orkester ”Godai”, som uruppfördes i maj förra året med Malmö symfoniorkester och Marc Soustrot har verken mycket gemensamt. Staern visar åter upp sin förmåga att handskas med tonsättarens hela palett: de musikantiska melodierna finns här, liksom den intelligenta harmoniken, den konsekventa rytmen och den ställvis mycket intrikata polyfonin. Men till detta kommer expressiva, rent explosionsartade passager. Om ”Godai” resonerade och vädjade till förnuftet, vrålar ”Polar Vortex” ut sitt eskatologiska budskap.

”Polar Vortex” är utpräglat programmusikalisk, en skildring av hur en chock av förlamande kyla så småningom övergår i en lavaeruption. Första satsens gestaltning av kylan är klangmässigt underbar med sina sköra toner, liksom andra satsens ljusa skimmer. Och finalens kraftiga rytmer bankas in i åhörarens huvud. Det är imponerande, upprörande och fascinerande.” […]

Lars-Erik Larsson, Skånskan 3 februari 2015. 

 

 

Norrköpings Symfoniorkester

Michael Francis, conductor

De Geerhallen
[…] ” Torsdagskvällens symfonikonsert visade på tre helt olika nyanser av det nordiska ljuset….Detta är musik som naturkatastrof. Den problematiserar. Ett musikaliskt myller samsas med krispiga klanger och breda ”sounds” som frusna klangströmmar. Tonläget är ofta diskantigt på höga strängar och ett generöst slagverk som till och från har en kolotomiskt struktur.

Men här fanns även mera linjära partier med lugnare och bredare rörelsemönster, alltsammans i ett utforskande av orkesterns yttersta möjligheter. ” […] Michael Bruze, Norrköpings Tidningar, 17 april 2015

 

 

Norrköpings Symfoniorkester

Stefan Solyom, conductor

De Geerhallen

 

[…] ”Staerns musik är nyskapande.…en intressant bekantskap.” […]
[…]”Staerns music is innovative…an interesting acquaintance.” […]

Kultursidan, 14 oktober 2017.

 

other performances

 

 

2015

February 1 2015
Konserthuset, Helsingborg
Helsingborg Symphony Orchestra

Stefan Solyom

 

April 16 2015 (only movements 1 and 2)

Konserthuset, Norrköping
Norrköping Symphony Orchestra
Michael Francis

 

2017

October 5 2017  (revised version)
Konserthuset, Norrköping
Norrköping Symphony Orchestra
Stefan Solyom

 

2022

April 8 2022  (revised version)
Konserthuset, Stockholm
Gävle Symphony Orchestra
Emil Eliasson

 

2023

May 22-26 2023

Studio recording for Ondine

Release due to next year 2024

Gävle Symphony Orchestra

Emil Eliasson

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.