godai: the four elements

instruments symphony orchestra

– 3*3*3*3* 4331 13 11, str.

 

commissioner Malmö Symphony Orchestra with financial support from Musik i Syd ”Tonsatt Continued”.

 

year of production 2012-13

 

dedication Maestro Marc Soustrot

 

movements

1. Earth. Introduction

2. Water. Aria 

3. Fire.Intermezzo

4. Air/Shadow. Finale

 

duration 30‘  

 

first performance
May 15th 2014,

Konserthuset Malmö

Malmö Symphony Orchestra

Marc Soustrot, conductor

 

publisher  

Jag ville länge skriva musik som är dansant och kan på flera sätt bli fysiskt mottagen när man lyssnar på det. Titeln Godai betyder ”de fem stora elementen” på japanska och har sin bakgrund på japansk filosofi om stridskonst. Godai är en buddhistisk term i Japan, med vissa influenser från hinduismen. Den buddhistiska filosofin är kanske mest känd i väst för deras användning hos samurajen Miyamoto Musashis berömda text Boken om de fem ringarna, där han förklarar olika aspekter om svärdfäktning och stridskonst genom att tilldela varje aspekt till respektive element. För varje element har den olika egenskaper men är sammankopplade. De fem elementen utgörs utifrån de välkända grundelementen; jord, vatten, eld, luft och det femte elementet är en skugga, dvs. summan av alla element till en enhet. Ur ett musikaliskt perspektiv har jag använt orkestern som en enda stor klangkropp med både soli och tutti som växlas under verkets gång. I instrumentariet ingår förutom trippelt träblås, brass, stråk, harpa och celesta samt slagverk som bastrumma, militärtrumma, cymbaler, klockspel, rörklockor, tamtam, xylofon, marimba till mer asiatiska instrument som pekinggongar, javagongar, tommar, china cymbal, tempelskålar samt crotales.

Verket är indelat i fyra satser som framförs utan avbrott med tydliga ledtoner/ackord som binder varje sats och beskrivs så här:

 

1) Jord. Introduktion envishet, stabilitet, fysikalitet som ger substans.
Första satsen inleds med en pampig inledning av horn och trumpeter tillsammans med vibrafon och klockor samt senare tempelskålar  med ett femtonigt motiv (A-C-Ciss-H-Ess) som utgångspunkt för hela verket som övergår successivt till ett flashigt orkestertutti. Musiken tonar ner till ett ganska dansant och komiskt avsnitt, ungefär som att titta på “Kabouki-teater” och senare uppvisning i kampsporter.

 

2) Vatten. Aria känsla, försvarsamhet, anpassning, flexibilitet som håller tillsammans saker och ting. Andra satsen är lugn och reflekterande. En stråkklang ligger som ett krusande hav där båtar passerar förbi i horisonten (höga träblåsare) samt klockklanger från celesta och klockspel som ger upphov till meditationen (soloinsatser från instrument som vandras längs orkestern som en liten kanal) går musiken smeksamt tvärt vidare till försvar och strid.

 

3) Eld. Intermezzo passion, aggressivitet, energi, hetta som värmer och förvandlar sig. Ett kort mellanspel som tar med material från föregående satser och förvandlas till lava-liknande rörelser i orkestern. Det leder fram till en höjdpunkt och tonar gradvis ut i tomma intet.

 

4) Luft/Skugga. Finale vilja, flyktighet, visdom som växlas med kraft, kreativitet, spontanitet som bildar en kärnreaktion. Den fjärde och sista satsen har en flyktig karaktär där tvära kast är uppenbara och där alla element som presenterats visas upp igen i transformerad skepnad och slutligen bildas det en skugga där karaktären övergår i mer intensivt slut där det står i partituret “techno mayhem!” (techno helvete!). Allt leder till ett totalt kaos och sen ett tvärt och abrupt slut på tonen D som verket inleds med. 

 

Godai skrevs på beställning av MSO med stöd av Musik i Syd inom projektet “Tonsatt continued” och  är tillägnat MSOs chefsdirigent Maestro Marc Soustrot.

I wanted for a long time to write music that is danceable and can in many ways be physically received when listening to it. Godai means ” the five great elements ” in Japanese and has a background in Japanese philosophy about martial arts and is a Buddhist term with some influences from Hinduism. The Buddhist philosophy is perhaps best known in the West for their use by the samurai Miyamoto Musashi’s famous text, The Book of Five Rings, which he explains different aspects of swordsmanship and martial arts by assigning every aspect of each element. The different properties are interconnected. The five elements are formed on the basis of the well-known basic elements: earth, water, fire , air, and the fifth element is a shadow , ie . the sum of all elements into one unit . From a musical perspective, I have used the orchestra as one large body of sound with both soli and tutti passages exchanged during the course of the work. In the instrumentation included except triple woodwind, brass, strings, harp, celesta, piano and percussion, bass drum, snare drum, cymbals, glockenspiel, tubular bells, gong, xylophone, marimba for more Asian instruments opera-gongs , java gongs , wattles , china cymbal , temple bowls and crotales (antique cymbals).

The work is divided into four movements, performed without interruption with clear leading notes/chords that binds each it together and are described as follows:

 

1) Earth. Introduction: stubbornness , stability, physicality that gives substance. The first movement opens with a grand opening of horns and trumpets along with vibraphone and bells , and later temple bowls with a five pitched motive (pentachord) (AC- C-sharp H -Ess ) as the basis for the entire work that gradually shifting to a flashy orchestral tutti . The music fades down to a pretty danceable and comic sections , much like watching ” Kabouki – theater ” and later show of martial arts.

 

2) Water. Aria: sentiment, conducted caution , adaptation , flexibility, keeping together things . The second movement is quiet and reflective. A string sound is like a rippling sea where boats pass by on the horizon (high woodwinds) and clock sounds from celesta and glockenspiel that gives rise to meditation (solos from instruments that is wandering along the orchestra like a small channel) the music goes softly. The fine moment is interrupted and then you are into defense and battle.

 

3) Fire. Intermezzo: passion , aggression, energy , heat that warms and transforms itself . A brief interlude that takes material from previous batches and turning into lava – like movements in the orchestra. It leads up to a climax and fades gradually into the thin air.

 

4) Air/Shadow. Finale: will, volatility, wisdom alternated with power, creativity , spontaneity , forming a nuclear reaction. The fourth and final movement has a volatile nature where abrupt changes are evident and where all the elements presented are shown again in the transformed shape and ultimately formed a shadow where the character turns into more intensive end where it says in the score ” techno mayhem! ” ( techno hell !) . Everything leads to total chaos and then an abrupt and sudden end on the note D as the work begins.

 

Godai was commissioned by the MSO under Music in the South within the project Musik i Syd ”Tonsatt Continued” and is dedicated to MSOs Chief Conductor Maestro Marc Soustrot .

Benjamin Staern

 

reviews

 

Konserthuset, Malmö
May 15th 2014 WORLD PREMIERE!

Marc Soustrot
Malmö Symphony Orchestra

 

 

[…] ”Benjamin Staern har medvind; nyligen kom han långt i International rostrum of composers med sitt verk ”Sånger av bländvit kärlek”, ett verk som för övrigt möttes av de varmaste lovord från alla håll och kanter efter uruppförandet i Helsingborg. Och i torsdags var det uruppförande av hans ”Godai”, konsert för orkester, med MSO och Marc Soustrot på dirigentpulten. Titeln Godai är ett buddhistiskt uttryck som betyder De fem stora elementen; när man sedan fick veta att slagverkssektionen var förstärkt med flera österländska instrument var det nästan självklart att förvänta sig en stor portion orientalism. Och visst finns orientalismen där, men endast som en facett i det intrikata tonbygget – där finns också impressionism och expressionism, stänk av Stravinsky och Gershwin och mycket mer. Men det går definitivt inte att sortera in ”Godai” under fliken postmodern eklekticism, för det är kompositionen alldeles för originell och nyskapande trots den påfallande tonaliteten och den markerade nästan dansanta rytmen. Benjamin Staern visar också nästan vällustigt upp sin hantverksmässiga skicklighet. Han arbetar obehindrat med tonsätteriets alla verktyg: melodik, harmoni, rytm och polyfoni; och orkestreringen är lysande. I ”Godai” har han skapat ett verk med bestående värden som ger åhöraren mycket och dessutom är lätt att ta till sig. Jag måste erkänna att jag är djupt imponerad. 

”Godai” var ljuspunkten…” […]

Lars-Erik Larsson, Skånska Dagbladet 17 maj 2014.

 

[…] ”Efter en mycket produktiv och framgångsrik period levererar Malmösonen Benjamin Staern orkesterstycket ”Godai” – sprakande, ännu odefinierad musik. Den japanska titeln speglar en buddhistisk term som syftar på de fem elementen, orkestern är utökad med ett slagverksmyller av gongar och tempelskålar, och som i tidigare stycken visar Staern att han är en kreativ orkestrerare med sprudlande fantasi och energi. Detta är massivt. Jag associerar till storfilm av Kurosawa i färg, klangrevolutionären Edgard Varèse pånyttfödd, jag upplever att musiken har en huvudperson som rusar fram genom ett landskap designat av serietecknaren Joakim Pirinen. Här finns teknik, ja, men också personlighet – en egenskap som hämmats av svensk modernism och sedan aldrig riktigt kommit tillbaka.

Benjamin Staern använder sin skolade teknik till att ljuda med en egen röst. Han är tillräckligt ung för att strunta i rätt och fel, men tillräckligt gammal för att ha överblick över sitt arbete. Han matar lyssnaren med intryck men lägger också – helt avgörande – in små glipor av tystnad, minimala andningspauser. Och den mångtydiga stillheten i satsen ”Vatten” bildar en viktig kontrast till de övriga satsernas rytmiska intensitet. Så griper kompositionen in i sin titel, sitt tema: att skapa balans mellan de fem elementen.” […]

Matti Edén, Sydsvenskan May 18 2014.

 

[…] ”Staern har ett musikaliskt gener att brås på, och han förvaltar det arvet inför en allt större krets aficionados.” […]

Ulf R Johansson, Kvällsposten May 16 2014.

other performances


 

2016


September 29 2016 ICELANDIC PREMIERE!

Nordic Music Days 2016 

Reykjavik, Iceland
Iceland Symphony Orchestra
Daniel Raiskin

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.